Qua bài viết này Solberry.tech xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng hot nhất được tổng hợp bởi Solberry

Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước là gì? Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước là gì?

Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước là mẫu giấy để nghị được lập ra để đề nghị về việc mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin tài khoản thanh toán đề nghị mở…

2. Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước

ĐƠN VỊ……………….(Tên Tổ chức mở tài khoản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-

…………., ngày…… tháng….. năm………….

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi:……………………………………………………………………………………

Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán (Chủ tài khoản):………………………………………

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:………………………………………………………………………………

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:………………………………………………………………………………

+ Tên dùng để giao dịch:……………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập số:…………………………….. Ngày cấp……………………………………..

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số:………………………………………….

Ngày cấp:……………………………………….. Nơi cấp:……………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………..………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………… Điện thoại:…………………………………….

Website:…………………………………… Email:…………………………………………………………….

Họ và tên người đại diện hợp pháp:…………………………………………………………………..

Phạm vi đại diện:………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh*:…………………………. Giới tính (Nam/Nữ)*:……………………………

Quốc tịch*:…………………………… là người cư trú/không cư trú:…………………………………

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú*:……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………….. Điện thoại:…………………………………….

Quyết định bổ nhiệm số……………………………….. ngày…………. tháng……….. năm………..

Số thẻ căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu):…………………………………………………… Ngày cấp:………………………………

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát

chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước):……………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh*:……………………………. Giới tính (Nam/Nữ)*:…………………………

Số thẻ căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu):…………………….. Ngày cấp:………………………………………… Nơi cấp:…………………………………………………..

Quyết định bổ nhiệm số:……………………………….. Ngày……………………………………………

Đề nghị mở tài khoản thanh toán tại:…………………………………………………………………

Loại tiền tệ: □ VND □ USD □ Loại khác…..……………..

Chúng tôi cam kết:

– Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đính kèm.

– Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

– Có văn bản (kèm các giấy tờ liên quan) gửi Ngân hàng Nhà nước khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mở tài khoản thanh toán hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký sử dụng với Ngân hàng Nhà nước.

Hồ sơ đính kèm:1) Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký kèm văn bản ủy quyền (nếu có);2) Quyết định số………………………..3) …………………………………………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi kiểm soát và xác định Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của ………………………………………………………. là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước …………………………………………………………….. đồng ý mở tài khoản thanh toán số: …………………………………………………. cho…………………………………………………………

Ngày bắt đầu hoạt động:……………………………………….…………………………………………..

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCHNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC/GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCCHI NHÁNH…………..(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp tổ chức mở tài khoản thanh toán đủ điều kiện truy cập, khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không bắt buộc khách hàng phải kê khai các thông tin đánh dấu (*).

Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước

Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.